Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja haluamme tiedottaa siitä asiakkaitamme. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta hän voi käyttää Musiikkikadun palveluita.

Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.

Yhteystiedot:

 • Musiikkikatu, Mari Tuominen
 • Osoite: Louhimokatu 14 A 5, 13100 Hämeenlinna
 • Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu (a) musiikkikatu.fi (korvaa (a) @-merkillä, kun lähetät sähköpostia)
 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Asiakasrekisteri koostuu  asiakkaiden yhteystiedoista.
 • Markkinointirekisteri koostuu sekä asiakkaista että mahdollisista, tulevista asiakkaista, jotka ovat nimenomaisesti halunneet luovuttaa nimi- ja sähköpostiosoitteensa saadakseen Musiikkikadulta sähköpostilla markkinointi- ja muita viestejä tilaamalla ne sähköpostiinsa
 • Näitä kahta edellä mainittua kutsutaan yhteisnimellä asiakasrekisteri.
 • Näitä tietoja kutsutaan tässä tietosuojaselosteessa yhteisesti asiakastiedoiksi ja henkilötiedoiksi.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta hänen tilatessaan esimerkiksi yrityksen uutiskirjeen

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja palvelun toteuttamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yrityksen nimi, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, käyttäjän luoma käyttäjätunnus ja salasana. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä, esimerkiksi syntymäaika ei ole tarpeellinen tieto eikä Musiikkikatu kerää mitään arkaluontoista tietoa asiakkaista (esim. uskonto).

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (Esimerkiksi verkkokurssien käyttötiedot, kuten esimerkiksi opiskeluajankohta), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa markkinointirekisteristä minkä tahansa saamansa sähköpostiviestin lopussa olevasta “Peruuta tilaukseni” -linkistä.  Pääsääntöisesti sähköpostiviestien lopussa oleva linkki poistaa tilaukset ja tiedot rekisteristä, mutta mikäli käyttäjä haluaa viipymättä varmistaa kaikkien tietojensa poistamisen, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (kun hän tilaa uutiskirjeen tai jonkin oppaan, päivittää omia tietojaa tai ostaa verkkokaupan kautta jonkin  tuotteen tai ryhtyy muuten sopimussuhteeseen Musiikkikadun kanssa), teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Matomo tai julkisista tietolähteistä.

Markkinointirekisteriä tarkastellaan 90 päivän välein ja mikäli henkilö ei ole avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja 90 päivään, hänen tietonsa pääsääntöisesti poistetaan rekisteristä.

Ostaneiden asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla ja varmistamalla, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.

Asiakkaita ja markkinointirekisterissä olevia saatetaan profiloida heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti hyvän maun ja lain sallimissa rajoissa.Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet tilannut uutiskirjeen ja ostanut tuotteen A, saatamme kertoa sinulle myös tuotteesta B.

Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja, jotka molemmat sijaitsevat Suomessa.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, yhteisiä tunnuksia ei käytetä. Musiikkikatu antaa käyttöoikeuden tarvittaville käyttäjätasoille vain tarpeen mukaan. Käyttöoikeuksien perustetta arvioidaan säännöllisesti ja käyttöoikeudet poistetaan käytöstä viipymättä niiden perusteen poistuttua. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua.

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukainen.

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä eikä Musiikkikatu tallenna asiakkaiden luottokortti- tai pankkitietoja, vaan ne välitetään sähköisesti maksuntarjoajan palvelussa.

Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Kaikki yrityksen käyttämät laitteet (kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet) on suojattu yksilöllisillä salasanoilla 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Mikään tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole sataprosenttisen turvalllinen eikä inhimillisten virheiden poissulkeminen ole käytännössä koskaan täysin mahdollista. Musiikkikatu tekee kaikkensa, jotta sen rekisterit olisivat turvassa ja tekee aktiivista seurantaa ja alihankkijoidensa turvallisuuden analysointia. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä sekä viranomaisille että asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.
Käyttäjän on huolehdittava, että hänen itsensä luoma salasana on riittävän monimutkainen ja että hän vaihtaa salasanansa riittävän usein. Käyttäjän myös edellytetään käyttävän uniikkia käyttäjätunnus- / salasanayhdistelmää, jota hän ei käytä muissa palveluissa samanaikaisesti. Käyttäjän tulee varmistua oman toimintansa tietoturvallisuudesta. On yleisesti turvallista muistaa lukita tietokoneensa ja puhelimensa salasanalla, pitää laitteiden virustorjunnan ja palomuurit ajan tasalla ja huolehtia laitteistojensa järjestelmäpäivityksistä.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Voit selaimesi asetuksista hallinnoida, haluatko, että selaimesi tallentaa evästeitä. Ota huomioon, että mikäli et salli evästeitä, ei verkkosivu välttämättä toimi toivotulla tavalla. Voit myös  Musiikkikadun sivuille saapuessasi hyväksyä tai hylätä evästeiden tallentamisen.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan eikä Musiikkikatu voi hallita tai vastata niiden evästekäytännöistä. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse tai varmistaa, että selaimen yksityisyysasetukset ovat halutulla tasolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.
Tietosuoja- ja rekisteriseloste tarkistetaan kerran vuosineljänneksessä, missä yhteydessä ne voivat muuttua. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä asiakas- ja markkinointirekisterissä olevia henkilöitä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Tietosuojaseloste astuu voimaan viimeistään 2.4.2022.
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Musiikkikatu, Louhimokatu 14 A 5, 13100 Hämeenlinna

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Musiikkikadun asiakaspalvelu osoitteessa asiakaspalvelu (a) musiikkikatu.fi, p. 050 4321 361

REKISTERIN NIMI

Musiikkikadun asiakasrekisterin ja verkkokaupan rekisteriseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Musiikkikadun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tilausten tiedot
 • Uutiskirjeen tilaustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirje, jatkossa myös verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi mm. verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla ja SSL-suojauksella, kaikki verkkoyhteydet, joissa liikkuu käyttäjätunnuksia ja salasanoja, ovat suojattuja https-yhteyksiä.